Sporočilo za javnost: V MO Velenje gradnja optičnega omrežja RUNE v polnem teku!

Velenje, 16. februar 2023: Na novinarski konferenci v Velenju je bil predstavljen projekt RUNE, ki s širokopasovnim optičnim omrežjem povezuje naselja na podeželskih območjih Slovenije, ki so za osrednje ponudnike komercialno manj zanimiva. V projekt je vključena tudi Mestna občina Velenje, v kateri že poteka gradnja optične infrastrukture. Novinarski konferenci sta prisostvovala tudi župan Mestne občine Velenje, Peter Dermol, ter direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, Rok Plankelj.

Mestna občina Velenje je v sklopu projekta RUNE vključena v enega od projektov, ki vključuje še več drugih občin, to so občine Braslovče, Celje, Dobrna, Mislinja, Polzela, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Žalec in Vojnik. Gradbene aktivnosti so stekle že konec lanskega leta, ko je bilo v Podkraju pri Velenju postavljeno vozlišče, ki bo uporabnikom omenjenih občin zagotavljalo optične signale. Te dni pa tako v Podkraju kot tudi v naseljih Laze, Arnače, Silova in Ložnica že teče gradnja tras za novo omrežje, ki bo uporabnikom omogočilo dostop do hitre, bolj zanesljive in kvalitetnejše internetne povezave, s katero se bo pomembno izboljšala kakovost bivanja, šolanja in dela na podeželju. Kakovostno omrežje pa bo zagotovo prispevalo tudi k razvoju celotnega gospodarstva na področju Savinjsko-Šaleške regije. 

Peter Dermol, župan občine Velenje, je poudaril, da širokopasovno omrežje pomaga pri razvojnih načrtih občine, hkrati pa prinaša dodatne možnosti, ki jih bodo lahko izkoristili njeni prebivalci. Tako bo imelo možnost dostopa do ultra hitre optične povezave kar 3.400 novih uporabnikov, kar bo marsikomu pomagalu pri njegovem delu ali šolanju.

Gradbene aktivnosti so se prav v tem tednu razširile še v nekatere druge občine, vključene v projekt, in sicer v občini Dobrna v naselju Lokovina, v občini Žalec v naselju Podkraj pri Žalcu, v občini Šoštanj v naselju Lokovica in v naselju Šmartno ob Paki v naselju Veliki vrh. 

O pomenu projekta za regionalno gospodarstvo je Rok Plankelj, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice pojasnil, da je gre za velik potencial projekta že v njegovi zgodnji fazi. Lokalno in regionalno prebivalstvo bo tako ne samo dobilo možnost do uporabe zmogljive optične infrastrukture, v samo izgradnjo in kasneje v ponudbo storitev bodo neposredno vpeti različni gospodarski subjekti in to predstavlja tako dodano vrednost projekta kot daje tudi nove razsežnosti celotnemu SAŠA regiji.

Da bodo dela tekla hitreje bo skoraj istočasno tekla tako gradnja omrežja med naselji (t.i. primarno omrežje) kot tudi omrežja do uporabnikov in uporabniških priključkov (t.i. sekundarno omrežje). Dela v sklopu projekta bodo predvidoma zaključena do konca tega leta, gradnja uporabniških priključkov pa bo trajala še nekoliko dlje.

Vključenost naslova v projekt RUNE je mogoče preveriti na spletni strani www.ruralnetwork.eu, kjer bo, sočasno z gradnjo infrastrukture, priključek mogoče tudi naročiti. Strošek priključka na optično povezavo po trenutno veljavnem ceniku znaša 150,00 EUR z DDV za fizične osebe ali 167,13 EUR z DDV za pravne osebe, na željo naročnika pa lahko ta znesek krije izbrani ponudnik storitev. Uporabniki imajo tudi možnost izbire med vsemi največjimi operaterji v Sloveniji.

O projektu

Projekt RUNE je prvi in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz zasebnega sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). Gre za 160 milijonov vreden projekt, ki poteka v Sloveniji in na Hrvaškem in bo v trenutnem naložbenem ciklu omogočilo prek 50.000 gospodinjstvom možnost priklopa (skupaj pa skoraj 190.000) na kakovostno ultrahitro širokopasovno infrastrukturo. 

Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji.

Več informacij: www.ruralnetwork.eu

Kontakt za medije:
Tina Ambrožič
e-naslov: [email protected]