Novigrad

Objava namjere gradnje svjetlovodne pristupne mreže GPON tehnologijom

obuhvat JLS Novigrad

Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 8,70

Broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora i drugih subjekata na području obuhvata: 2428

Adresa i vrsta pristupnog GPON čvora (centrale): u blizini adrese Ulica Marketi bb (k.č. 2450, k.o. Novigrad), Novigrad, aktivni (Point to Multipoint)

Planirana veličina pristupnog GPON čvora (centrale): 10,70 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 432 niti

Planirani datum početka postavljanja: 25.04.2022.

Planirani datum završetka postavljanja: 31.12.2022.

Pristup i korištenje SDM-a:

  • aktivacija pristupa svjetlovodnoj niti na nivou distribucijskog čvora: 450,00 HRK bez PDV-a
  • mjesečna naknada za korištenje svjetlovodne niti od distribucijskog čvora do korisnika, uključujući i dio instalacije u zgradi: 91,20 HRK bez PDV-a
  • mjesečna naknada za najam prostora u distribucijskom čvoru za smještaj pasivne opreme (djelitelja, kazete itd.): 1,00 HRK po cm3 bez PDV-a

PDF DOKUMENT