Marčelji DČ1

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže

na području Marčelji – DČ1

Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,0856

Broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora i drugih subjekata na području obuhvata: 304

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Drenovski put 116, Drenova, vanjski ormarić, pasivni (Point to Point)

Planirana veličina distribucijskog čvora: v1650mm/š460m/d220mm

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 370 niti

Planirani datum početka postavljanja: 10.10.2021.

Planirani datum završetka postavljanja: 31.12.2022.

Pristup i korištenje SDM-a:

  • aktivacija pristupa svjetlovodnoj niti na nivou distribucijskog čvora: 450,00 HRK bez PDV-a
  • mjesečna naknada za korištenje svjetlovodne niti od distribucijskog čvora do korisnika, uključujući i dio instalacije u zgradi: 91,20 HRK bez PDV-a
  • mjesečna naknada za najam prostora u distribucijskom čvoru za smještaj pasivne opreme (djelitelja, kazete itd.): 1,00 HRK po cm3 bez PDV-a

PDF DOKUMENT